REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKERSTUDIO.PL

Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2022r.

§ 1 

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady działania sklepu on-line MARKERSTUDIO.PL.

§ 2 

Definicje

Poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.markerstudio.pl/sklep za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca – Agnieszka Przewoźna, działająca pod marką MARKER STUDIO, ul. Fieldorfa 10A/24, 60-461 Poznań, adres e-mail: kontakt@markerstudio.pl. Sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z podatku od towaru i usług, może wystawiać fakturę VAT ZW korzystając ze zwolnienia. 
 3. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Cena – wynagrodzenie płatne przez Klienta na rzecz Sprzedawcy z tytułu zawarcia Umowy i uzyskania przez Klienta dostępu do wybranych produktów. Aktualny Cennik zawarty jest na stronie www.markerstudio.pl/sklep
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
 10. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
 12. Produkt- znajdujące się na stronie pliki do pobrania zawierające treści przeznaczone do odczytu, dostępne do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book, plik Excel lub inny dokument, który ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym, w szczególności zapisany w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI., .XLS. Każdy plik elektroniczny w Sklepie zawiera opis tego w jakim formacie jest dostępny.

§ 3 

Przedmiot sprzedaży w sklepie

 1. Ceny towarów, a także ich opisy, które widoczne są na stronie internetowej Sklepu nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale stanowią informację handlową. Stają się one wiążące po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami brutto, wyrażone
  w polskich złotówkach (PLN). 
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, a także ich opisów, prezentowanych na stronie, do wprowadzania cen promocyjnych na produkty, jak również przeprowadzania wyprzedaży niektórych produktów.
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby stany magazynowe widoczne na stronie internetowej Sklepu były na bieżące aktualizowane i wiarygodne. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o niemożliwości spełnienia świadczenia. Strony mogą wówczas ustalić świadczenie zastępcze lub Kupujący może odstąpić od umowy.
 4. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie mogą być przedmioty materialne, a także produkty cyfrowe (elektroniczne).

§ 4 

Złożenie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez formularz zamówienia (koszyk) dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia mogą być składane wyłącznie bez możliwości rejestracji w Sklepie.
 3. Danymi niezbędnymi do dokonania zamówienia są: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby.
 4. Kupujący dokonuje wyboru towarów, które dodaje do swojego formularza (koszyka), a następnie dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy i akceptuje sposób płatności. Po wyborze opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym pod warunkiem zawieszającym uiszczenia ceny sprzedaży niezwłocznie po otrzymaniu linka do płatności z serwisu www.platnosci24.pl .
 5. Niedotrzymanie przez Kupującego terminu uiszczenia ceny sprzedaży w w/w terminie skutkuje niedojściem umowy sprzedaży do skutku (anulowaniem zamówienia).
 6. Kupujący, który chce ponownie dokonać zamówienia musi ponownie dodać produkt do koszyka i postępować zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Po otrzymaniu wpłaty Sprzedający niezwłocznie rozpoczyna realizację zamówienia.

§ 5

Dostawa towarów

 1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Pliki w następujących terminach:
 1. przy płatności online dostęp do wykupionego Pliku lub  jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Kupujący otrzymuje e-mail z Plikiem
  do pobrania, lub informacjami o dostępie do konsultacji online. Pobranie Pliku
  lub możliwość umówienia konsultacji jest nieaktywne do momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego,
 2. w przypadku płatności tradycyjnych dostęp do Pliku lub Konsultacji Online nadawany jest w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.

§  6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w posiadanie Produktu.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem wysłanie e-maila na adres sklep@markerstudio.pl
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: sklep@markerstudio.pl Sprzedawcy.
 6. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 9. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

§  7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.markerstudio.pl/polityka-prywatnosci
 3. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z:
 1. składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,
 2. kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.
 1. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie markestudio.pl i obowiązuje Uczestnika od chwili zaakceptowania jego warunków przy składaniu Zamówienia.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże wobec Uczestników, którzy złożyli Zamówienie przed zmianą Regulaminu – zastosowanie znajdują dotychczasowe zapisy.
 4. Wszelkie ewentualne spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.